ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2024-05-08

          ประเภทของของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย ปกิณกะกฎหมาย และแนะนำหนังสือ โดยบทความวิชาการและบทความวิจัย จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3  ท่านที่ตรงตามสาขาวิชา โดยเป็นการประเมินแบบลับในลักษณะ double-blinded ซึ่งบทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

 

วารสารกฎหมายนิติพัฒน์ นิด้า ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ ในเล่มวารสารปี 2567

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม วารสารจะประกาศให้ทราบต่อไป