ปัญหาการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มบริษัท

Authors

  • จุฬาลักษณ์ หาญนาวี Graduate School of Law, National institute of development administration

Abstract

           การจัดโครงสร้างทางธุรกิจให้อยู่ในรูปของการร่วมกลุ่มระหว่างบริษัท (Corporate Groups) ถือว่ามีความสำคัญต่อการขยายอาณาจักรทางธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกต่อการควบคุมตลาดธุรกิจ หนึ่งในวิธีการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ การถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัท โดยบริษัทแม่มักจะเข้าไปทำการถือหุ้นไว้ในบริษัทลูก และให้บริษัทลูกถือหุ้นไขว้มายังบริษัทแม่ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถกำหนดนโยบายการดำเนินการบริหารงานภายในบริษัทลูกได้ แต่เมื่อการถือหุ้นไขว้สามารถกระทำได้อย่างเสรีโดยไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุม อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยในบริษัทลูกได้ นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายขึ้นกับบริษัทลูกจากนโยบายการดำเนินการบริหารของบริษัทแม่จนไม่เหลือทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ เจ้าหนี้ของบริษัทลูกมักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากบริษัทแม่มีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบ แต่สหพันธรัฐเยอรมนีได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว และได้พยายามวางแนวทางควบคุมการใช้สิทธิที่เกิดจากการถือหุ้นไขว้ไว้ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้มากที่สุดเพียง 1 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีการถือหุ้นไว้ในบริษัทนั้นเกินกว่า 1 ใน 4 ของหุ้นทั้งหมดก็ตาม นอกจากนี้ยังได้พยายามวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้กำหนดให้บริษัทแม่ต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทแม่เข้าไปครอบงำการบริหารจัดการกิจการภายในบริษัทลูกด้วย

Downloads

Published

2019-07-09

How to Cite

หาญนาวี จ. (2019). ปัญหาการถือหุ้นไขว้ระหว่างกลุ่มบริษัท. Nitipat NIDA Law Journal, 8(1), 83–99. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nitipat/article/view/190194

Issue

Section

Academic Articles