[1]
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ. 2020. การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand. 15, 1 (Dec. 2020), 47-65.