(1)
ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศ. ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom As Epistemic Virtue). philosnrelig 2020, 15, 22-46.