นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. (2019). แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 14(1), 121–149. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541