มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. (2020). ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 15(1), 1-21. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578