ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ. การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students). Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, v. 15, n. 1, p. 47-65, 26 Dec. 2020.