นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จิตรทิวัส. 2019. “แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 14 (1):121-49. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541.