มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)สุมาลี. 2020. “ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 15 (1), 1-21. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578.