ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศิริปุณย์. 2020. “ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom As Epistemic Virtue)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 15 (1), 22-46. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/241375.