นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. (2019) “แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)”, Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 14(1), pp. 121–149. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541 (Accessed: 19 May 2022).