ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ. (2020) “การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students)”, Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 15(1), pp. 47-65. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240418 (Accessed: 23October2021).