มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. (2020) “ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption)”, Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, 15(1), pp. 1-21. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578 (Accessed: 26October2021).