[1]
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ., “การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students)”, philosnrelig, vol. 15, no. 1, pp. 47-65, Dec. 2020.