[1]
ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศ., “ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom as Epistemic Virtue)”, philosnrelig, vol. 15, no. 1, pp. 22-46, Dec. 2020.