นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. “แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, vol. 14, no. 1, Sept. 2019, pp. 121-49, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541.