ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ. “การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, Vol. 15, no. 1, Dec. 2020, pp. 47-65, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240418.