มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. “ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, Vol. 15, no. 1, Dec. 2020, pp. 1-21, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578.