ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศ. “ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom As Epistemic Virtue)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand, Vol. 15, no. 1, Dec. 2020, pp. 22-46, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/241375.