นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จิตรทิวัส. “แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 14, no. 1 (September 5, 2019): 121–149. Accessed May 19, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541.