ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธนีพร. “การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 15, no. 1 (December 26, 2020): 47-65. Accessed October 26, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240418.