มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)สุมาลี. “ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 15, no. 1 (December 26, 2020): 1-21. Accessed October 26, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578.