ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศิริปุณย์. “ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom As Epistemic Virtue)”. Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand 15, no. 1 (December 26, 2020): 22-46. Accessed October 26, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/241375.