1.
นรากรไพจิตร์ (Jittiwat Narakornpaichit) จ. แนวทางการกำจัดลักษณะทางการตระหนักรู้ของสภาวะจิตในทัศนะของแดเนียล เด็นเน็ตต์ปฏิเสธสิ่งที่จำเป็นต้องถูกอธิบายหรือไม่? (Does Daniel Dennett’s Eliminativist Approach on Consciousness Deny the Datum?). philosnrelig [Internet]. 2019 Sep. 5 [cited 2022 May 19];14(1):121-49. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/171541