1.
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (Taneeporn Bhavabhutanonda Na Mahasaragama)ธ. การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การใช้ทศชาติชาดกในการจัดจริยศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Moral Development through Religious Narratives: A Use of the Ten Jataka Tales in Moral Education for Undergraduate Students). philosnrelig [Internet]. 2020Dec.26 [cited 2021Oct.26];15(1):47-5. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240418