1.
มหณรงค์ชัย (Sumalee Mahanarongchai)ส. ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทำลายทางเทคโนโลยี (The Meaning of Religion Through the Technological Disruption). philosnrelig [Internet]. 2020Dec.26 [cited 2021Oct.26];15(1):1-21. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/240578