1.
ดิสริยะกุล (Siripoonya Dissariyakul)ศ. ปัญญาในฐานะคุณธรรมเชิงญาณวิทยา (Wisdom as Epistemic Virtue). philosnrelig [Internet]. 2020Dec.26 [cited 2021Oct.23];15(1):22-6. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/parst/article/view/241375