กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล