บริบทของสภาพแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

จิราพร ไชยศร

บทคัดย่อ

   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบริบทสภาพแวดล้อม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ เพื่อศึกษาบริบทของสภาพแวดล้อมและการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง จำนวน 460 คน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการโครงสร้าง โดยโปรแกรม Smart PLS 2.0 M3
   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สถานที่ตั้งธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองลำปาง กิจการเจ้าของคนเดียวมากที่สุด ดำเนินธุรกิจต่ำกว่า 3 ปี จำนวนพนักงานและลูกจ้างในธุรกิจจำนวนไม่เกิน 15 คน และใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจ ความคิดเห็นของการจัดการเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้าย คือ การเติบโตของวิสาหกิจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ รองลงมา คือ บริบทสภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ ลำดับต่อมาบริบทสภาพแวดล้อมภายในมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลำดับสุดท้ายการจัดการเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการเติบโตของวิสาหกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Beaver G. & Jennings P. (2005). Competitive advantage and entrepreneurial power: The dark side of
entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(1): 9 – 23.

Boyd D. & Gumpert, D. (1983). Coping with Entrepreneurial Stress. Harvard Business Review, 61: 44-64.

Comrey A. L. & Lee H. B. (1992). A first course in factor analysis. New Jersey: Erlbaum.

Lampang Provincial Development Plan. (2013). SWOT, Lampang Province, Year 2013. Retrieved June 2, 2013,
from http://www.lampang.go.th/strategic/2556/s01n.pptx.

Lertphachin C. (2012). Strategic Management. Faculty of Management Science General management. Lampang:
University Rajabhat Lampang

Nartsilpa M. (2013). The Impact of Dynamic Organization Strategy on Performance Business operations Road
Transport SMEs in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University,
32(6), 162-172.

Office of Small and Medium Enterprises Promotion (2013). Situation of Medium and Medium-Sized
Enterprises Small. Retrieved June 2, 2013, from http://www.sme.go.th.

Pra Ngam N. (2012). Strategic Management. Phitsanulok: Phitsanulok University.

Plunkett W. R., Attner R. F. & Allen G. S. (2008). Management: Meeting and Exceeding Customer Expectations
(9th ed.). England: Pearson Education.

Wheelen T. L. , & Hunger, J. D. (2008). Strategic Management and Business Policy (11th ed.).

Wingworn B. (2007). Small Business Management. Faculty of Management Science General management.
Lampang: Lampang Rajabhat University.

_______. (2011). Environment, Entrepreneurship Characteristics Social status, wealth and Motivation that
affects small business success In the upper northern region of Thailand. Faculty of Management
Science General management. Lampang: Lampang Rajabhat University.

ชัยยุทธ เลิศพาชิน. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง.

ณฐวัฒน์ พระงาม. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยพิษณุโลก.

บุญฑวรรณ วิงวอน. (2550). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง.

________. (2554). สภาพแวดล้อม คุณลักษณะ การเป็นผู้ประกอบการ สถานะทางสังคม ความมั่งคั่งและแรงจูงใจที่มีผล
ต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดย่อม ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ลำปาง: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง. (2556). SWOT จังหวัดลำปาง ปี 2556. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2556, จาก http://www.lampang.
go.th/strategic/2556/s01n.pptx.

มนชวัล นารถศิลป์. (2556). ผลกระทบของกลยุทธ์องค์กรเชิงพลวัตที่มีต่อผลการดำ เนินงานของธุรกิจ SMEs ประเภทขนส่งทางถนน
ในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 32(6), 162 - 172.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2556). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สืบค้นเมื่อ
2 มิถุนายน 2556, จาก http://www.sme.go.th.