กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

ธาริณี จินดาธรรม

Abstract

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 2) กำหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 3) นำกลยุทธ์ไปเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และ 4) ประเมินกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
   วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโดยการสอบถามและสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 180 คน จาก 90 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน จาก 30 โรงเรียน และ กลุ่มผู้บริหารการศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและค่าฐานนิยม 2) การกำหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูด้วยวิธีการวางแผนกลยุทธ์เป็นทีม โดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 ท่าน 3) การนำกลยุทธ์ไปเสริมสร้างสมรรถนะ การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 52 คน จาก10 โรงเรียน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม (PAR OR) และ 4) การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความครอบคลุมและความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการของสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นเร่งด่วน เรียงลำดับ ตามความสำคัญคือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนสมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นเร่งด่วน เรียงลำดับตามความสำคัญคือ ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
   2. กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย 2) กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
   3. ผลการนำกลยุทธ์ไปเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย กลยุทธ์พัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจต่อการนำกลยุทธ์ไปเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก มากไปหาน้อย คือ กลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาครู สู่นักวิจัยและกลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ ตามลำดับ ระดับสมรรถนะของครูจากการประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามลำดับ
   4. การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความครอบคลุม และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน โดยจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมและความครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้และ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ผลการปรับปรุงกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง 33 วิธีดำเนินการ และ 27 กิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bonnoon K. (2016). Private Teacher Development Strategy for Basic Education Level. Journal of Social Sciences Chiangrai Rajabhat University, 3(9): 154-168.

Department of Local Administration. (2012). Statistics of schools under the Local Administrative Organization for the academic year 2012. Bangkok: Ministry of Interior.

Jittrong Y. (2014). Strategy for leadership development in the teaching of secondary school administrators. Academic Journal of Eastern Asia University. Eastern Asia University, 1(4): 212-219.

Khwankaew S. (2011). Academic competencies of teachers in basic education institutions in Surat Thani Educational Service Area Office. Journal of Pathum Thani University. Pathum Thani University, 2(3): 101-102.

Opitakchewin S. (2005). Strategic Management. Bangkok: McCraw-Hill.

Peanthaisong Y. (2016). Efficient Teacher Development Strategy of Schools under the Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization. Journal of Education Mahasarakham University. Mahasarakham University, 1(10): 212-219.

Phonperphun W. (2013). A Study of Competency of Teacher Civil Service in Schools under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 3. Journal of Research and Evaluation. Ubon Ratchathani University, 2(2): 62-73.

Roongruangwanakun O. (2013). The development of a model for enhancing the competency of researcher teachers by integrating learning processes for teacher civil service under the Office of Secondary Educational Service Areas 2. (Adult education). Bangkok: Graduate School Srinakharinwirot University.

กฤตเมธ บุญนุ่น. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 3(9): 154-168.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2555). สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2555. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย.

ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง. (2559). กลยุทธ์การพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(10): 142-153.

เยาวเรศ จิตต์ตรง. (2557). กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. (4)1: 212-219.

วารุณี ผลเพิ่มพูน. (2556). การศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วารสารวิจัยและประเมินผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2(2): 62-73.

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. (2548). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ – ฮิล.

เสาวนันท์ ขวัญแก้ว. (2554). สมรรถนะทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี. วารสารมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 2(3): 101-102.

อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล. (2556). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 . ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาผู้ใหญ่. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.