ตรัน ม., บอยแลนด์ ไ., เบอร์มูเดซ ไ., มังกาดา เ., ซาลามังกา อ., เอสโตนิโอ ม. ค., และ หยู บ. จ. “Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines”. วารสารวิจัยสังคม และปริทัศน์, ปี 46, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, น. 101-46, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/article/view/269430.