[1]
คลายโศกก์ น. 2021. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 47, 1 (มิ.ย. 2021), 119–136.