[1]
คงแก้ว น. และ โรจน์รักษ์ ไ. 2021. ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 47, 1 (มิ.ย. 2021), 161–174.