[1]
กิตติเสรีชัย ไ. 2022. อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 48, 1 (มิ.ย. 2022), 37–54.