[1]
ซื่อตรง ล., ธนัทรัชต์ ก., ประกิระสา ก., มีสีห์ไชย ป., ปริญานุภาพ .ศ., รักสัตย์ ด. และ ลี้ศัตรูพ่าย ช. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 48, 1 (มิ.ย. 2022), 85–100.