[1]
สกุลวรวิทย์ เ. และ จิตสว่าง ส. 2022. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย . วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 48, 1 (มิ.ย. 2022), 17–36.