[1]
วุฒิสวัสดิ์ ภ. และ คงศิลา ธ. 2022. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 48, 1 (มิ.ย. 2022), 137–150.