[1]
เปลื้องวัลย์ ว. และ ปรีชาธรรมวงศ์ ว. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 48, 1 (มิ.ย. 2022), 151–170.