(1)
กิตติเสรีชัย ไ. อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา. JSSH 2022, 48, 37-54.