(1)
ภู่จินดา ว.; ปฏิทัศน์ . น. แนวทางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะจากผู้สูงอายุสู่เด็ก. JSSH 2022, 48, 101-122.