(1)
ซื่อตรง ล.; ธนัทรัชต์ ก.; ประกิระสา ก.; มีสีห์ไชย ป.; ปริญานุภาพ . ศ.; รักสัตย์ ด.; ลี้ศัตรูพ่าย ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่. JSSH 2022, 48, 85-100.