(1)
KUMRUANGRIT, S.; เกตุกิจ ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สมาร์ทโฟนกับสัมพันธภาพในครอบครัว ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี. JSSH 2022, 48, 123-136.