(1)
สกุลวรวิทย์ เ.; จิตสว่าง ส. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย. JSSH 2022, 48, 17-36.