(1)
วุฒิสวัสดิ์ ภ.; คงศิลา ธ. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน. JSSH 2022, 48, 137-150.