(1)
เปลื้องวัลย์ ว.; ปรีชาธรรมวงศ์ ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับผู้พ้นโทษของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร. JSSH 2022, 48, 151-170.