คลายโศกก์ น. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 47, n. 1, p. 119–136, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248906. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.