คงแก้ว น.; โรจน์รักษ์ ไ. ความพร้อมของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลต่อการเข้าสู่ยุค HR 4.0 กรณีศึกษา บุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคล ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 47, n. 1, p. 161–174, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/248925. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.