กิตติเสรีชัย ไ. อภิบาลโลกด้วยตัวเลข: บทบาทของการจัดอันดับและการให้คะแนนใน โลกาภิบาลมาตรฐานการศึกษา. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 37–54, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/251574. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.