ภู่จินดา ว.; ปฏิทัศน์ . น. แนวทางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะจากผู้สูงอายุสู่เด็ก. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 48, n. 1, p. 101–122, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252026. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.