สอนศรี ส. Southeast Asia: From ASEAN to ASEAN Community towards COVID-19 Pandemic. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [S. l.], v. 47, n. 1, p. 1–8, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socku/article/view/252387. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.